Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Social Work

Search within Social Work:

16 Journals in JSTOR Date Range
The British Journal of Social Work 1971 - 2015
British Journal of Psychiatric Social Work 1947 - 1970
Social Work (1939-1970) 1939 - 1970
Charity Organisation Quarterly 1922 - 1939
Charity Organisation Review 1885 - 1921
Canadian Social Work Review / Revue canadienne de service social 1983 - 2019
Canadian Journal of Social Work Education / Revue canadienne d'éducation en service social 1974 - 1982
Gerontology & Geriatrics / גרונטולוגיה וגריאטריה 2012 - 2018
Gerontology / גרונטולוגיה 1974 - 2011
Surveys and Reviews in Gerontology / סקרים וסקירות בגרונטולוגיה 1995 - 1997
Bulletin (Israel Gerontological Society) / ידיעון - האגודה הישראלית לגרונטולוגיה 1965 - 1995
Group 1977 - 2020
IJOT: The Israeli Journal of Occupational Therapy / כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק 1991 - 2015
ISEI: Issues in Special Education & Inclusion / סחי״ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב 2008 - 2018
ISER: Issues in Special Education & Rehabilitation / סחי״ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 1988 - 2007
Special Education and Rehabilitation / חינוך מיוחד ושיקום 1985 - 1987
Journal of Comparative Family Studies 1970 - 2019
Journal of Social Work Education 1985 - 2013
Journal of Education for Social Work 1965 - 1984
Journal of the Society for Social Work and Research 2010 - 2015
Merrill-Palmer Quarterly 1982 - 2021
Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development 1958 - 1981
Merrill-Palmer Quarterly (1954-1958) 1954 - 1958
Mifgash: Journal of Social-Educational Work / מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית 1991 - 2020
Mikbatz: The Israel Journal of Group Psychotherapy / מקבץ: כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי 1995 - 2019
Social Issues in Israel / סוגיות חברתיות בישראל 2006 - 2015
Social Service Review 1927 - 2015
Social Work 1956 - 2015
Social Work Journal 1948 - 1955
The Compass 1933 - 1947
Social Work Research 1994 - 2015
148 Books in JSTOR Copyright Date
Aachens Hochschule für Soziale Arbeit: 100 Jahre Tradition – Reflexion – Innovation 2018
Abriendo caminos en la prospectiva para el desarrollo de América Latina 2020
Achieving Competence in Social Work through Field Education 2010
Aging Behind Prison Walls: Studies in Trauma and Resilience 2021
Alltags- und Übergangspraktiken in Hilfen für junge Menschen: Zwischen Selbstbestimmung, Eigensinn und gesellschaftlichen Anpassungsforderungen 2020
Animación Sociocultural. Reflexiones y escenarios posibles para la transformación social 2017
Arbeit mit geflüchteten und neuzugewanderten Personen: Eine Handreichung für die Praxis 2020
Arts martiaux, sports de combat et interventions psychosociales 2011
Atención en la práctica a las personas con necesidad de oportunidades 2020
Au-delà du préjugé: Trajectoires de vie, pauvreté et santé 2012
Bildung als Perspektive für Care Leaver?: Bildungschancen und Bildungswege junger Erwachsener mit Kinder- und Jugendhilfeerfahrung OPEN ACCESS 2019
Bildungshaus 3–10: Intensivkooperation und ihre Wirkung: Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 2016
Boundary Issues and Dual Relationships in the Human Services 2021
Celebrating Urban Community Life: Fairs, Festivals, Parades, and Community Practice 2016
The Children of Looked After Children: Outcomes, Experiences and Ensuring Meaningful Support to Young Parents In and Leaving Care OPEN ACCESS 2021
CLSC et communautés locales: La contribution de l'organisation communautaire 1993
Corporate Social Responsibility – Impulse aus der und für die Profit- und Sozialwirtschaft: Verantwortung und Nachhaltigkeit OPEN ACCESS 2020
Cuestiones de teoría sociológica OPEN ACCESS 2005
Das Narrativ des Anderen kennenlernen: Wirkungsforschung in einem deutsch-jordanischen Jugendbegegnungsprojekt 2020
Decision Making in Child and Family Social Work: Perspectives on Children’s Participation 2020
Democracy Without Decency: Good Citizenship and the War on Poverty 2010
De-Professionalism and Austerity: Challenges for the Public Sector 2020
Die erste Generation – Pionier:innen der migrationsbezogenen (Sozial-)Pädagogik: Wissenschaftler:innen im Gespräch OPEN ACCESS 2021
Die Lebenswelt Straße verteidigen: Sprachliche Handlungsstrategien junger Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße in Deutschland und Südafrika 2018
Digitalisierung – Subjekt – Bildung: Kritische Betrachtungen der digitalen Transformation OPEN ACCESS 2020
Disability, Elternschaft und Soziale Arbeit: Zur Bedeutung von Zuschreibungen, Fremdwahrnehmungen und Selbstverständnissen für Eltern mit Lernschwierigkeiten 2021
Dormagener Qualitätskatalog der Kinder- und Jugendhilfe: Ein Modell kooperativer Qualitätsentwicklung 2011
Ein Dach über dem Kopf: Wohnen als Herausforderung von Sozialraumentwicklung 2021
Eine theoretische Orientierung für die Soziale Arbeit in Zeiten des Klimawandels: Von der ökosozialen zur sozial-ökologischen Transformation 2021
El trabajo Social y la perspectiva histórico-crítica 2017
Entre polis y mercado: el análisis sociológico de las grandes transformaciones políticas y laborales en América Latina OPEN ACCESS 2001
Entscheiden als Aspekt professioneller Kompetenz angehender Fachkräfte der Sozialen Arbeit: Modellierung und empirische Überprüfung eines Konstrukts 2019
Errors and Mistakes in Child Protection: International Discourses, Approaches and Strategies 2020
European Social Work – A Compendium 2020
Explorer le social. Mélanges en l'honneur de Gérard Bouchard 2019
Exploring Social Work: An Anthropological Perspective 2020
Fachdidaktik Soziale Arbeit: Fachwissenschaftliche und lehrpraktische Zugänge 2020
Forschungsethik in der Sozialen Arbeit: Prinzipien und Erfahrungen 2021
Freiwilliges Engagement in der sozialraumorientierten Kinder- und Jugendhilfe: Perspektiven aus Graz, Stuttgart und Rosenheim 2019
The Future of Childhood Studies 2021
Helfer der Armen – Hüter der Öffentlichkeit / Guardians of the Poor – Custiodians of the Public: Die Wohlfahrtsgeschichte Osteuropas 1900-1960 / Welfare History in Eastern Europe 2006
Helter-Shelter: Security, Legality, and an Ethic of Care in an Emergency Shelter 2017
How We Die Now: Intimacy and the Work of Dying 2013
Human Relations Commissions: Relieving Racial Tensions in the American City 2020
Insertion des jeunes, organisation communautaire et société: L'expérience fondatrice des Carrefours jeunesse-emploi au Québec 2000
Interprofessional Collaboration and Service Users: Analysing Meetings in Social Welfare 2021
Intervention psychosociale. Perspective interactionniste stratégique 2018
Kasuistik in der Sozialen Arbeit: An Fällen lernen in Praxis und Hochschule 2019
Kinderalltag – Kinderwelten: Rekonstruktive Analysen von Gruppendiskussionen mit Kindern 2010
Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen: Band 2: Forschungszugänge 2014
Kinderschutz in der Demokratie – Eckpfeiler guter Fachpraxis: Ein Handbuch 2021
Kooperation kompakt: Kooperation als Strukturmerkmal und Handlungsprinzip der Sozialen Arbeit 2019
La lectura y la escritura en las disciplinas: experiencias de investigación en el aula en la Universidad del Valle.: Vol. IV. Leer y escribir en Trabajo social 2020
La pratique de l'action communautaire autonome: origine, continuité, reconnaissance et ruptures 2010
La pratique de l'intervention de groupe: Perceptions, stratégies et enjeux 2006
La solidaridad: Otra forma de ser joven en las comunas de Medellín OPEN ACCESS 2019
Le jardin d'ombres: La poétique et la politique de la rééducation sociale 2002
Le mouvement de l'être: Paramètres pour une approche alternative du traitement en santé mentale 2011
Le Nouveau-Brunswick avant le programme d’égalité sociale. L’histoire sous l’angle du travail social 2019
Le passage à l'acte dans la famille: Perspectives psychologique et sociale 2011
Le virage ambulatoire: Défis et enjeux 2002
Learning and Teaching Community-Based Research: Linking Pedagogy to Practice 2014
Les groupes communautaires : vers un changement de paradigme ? 2014
Les habiletés d'intervention en relation d'aide. Guide d'apprentissage 2018
Les paradoxes de la transition à la vie adulte. Perspectives croisées 2019
Les transitions à la vie adulte des jeunes en difficulté: Concepts, figures et pratiques 2011
Liber Amicorum: Essays in honour of Professor Edwell Kaseke and Dr Mathias Nyenti 2020
The Life Model of Social Work Practice: Advances in Theory and Practice 2021
L'intervention sociale en cas de catastrophe 2005
L'organisation communautaire en CSSS: Service public, participation et citoyenneté 2010
Macht und Ohnmacht sozialpädagogischer Hilfe: Biografische Perspektiven auf pädagogisch begleitete Übergänge 2021
Magdalene House: A Place about Mercy 2012
Männer auf dem Weg in die Soziale Arbeit – Wege nach oben?: Die Konstruktion von 'Männlichkeit‘ als Ressource der intraberuflichen Geschlechtersegregation 2011
Media and Mapping Practices in the Middle East and North Africa: Producing Space OPEN ACCESS 2021
Mental Health and Palestinian Citizens in Israel 2019
Mental Health Services and Community Care: A Critical History 2020
Mitos y secretos familiares 2009
Mobilité, réseaux et résilience: Le cas des familles immigrantes et réfugiées au Québec 2009
Mobilizing Global Knowledge: Refugee Research in an Age of Displacement 2019
Narrating Practice with Children and Adolescents 2019
Northern Communities Working Together: The Social Economy of Canada's North 2015
Ökologisch-kritische Soziale Arbeit: Geschichte, aktuelle Positionen und Handlungsfelder 2021
Online Child Sexual Victimisation 2020
Organisation und Institution in der Sozialen Arbeit: Herausforderungen, Prozesse und Ambivalenzen 2021
Out of Place: Social Exclusion and Mennonite Migrants in Canada 2016
Parents d'ailleurs, enfants d'ici: Dynamique d'adaptation du rôle parental chez les immigrants 2004
Penser la vulnérabilité: Visages de la fragilisation du social 2008
Personas con necesidad de oportunidades.Una perspectiva práctica 2019
Pflegende Angehörige: Genderspezifische Erwartungen an soziale Unterstützungssysteme 2020
The Politics of Children's Services Reform: Re-examining Two Decades of Policy Change 2020
Populism, Democracy and Community Development 2021
Postmodern Social Work: Reflective Practice and Education 2019
Pratiques d'action communautaire en CLSC: Acquis et défis d'aujourd'hui 1994
Pratiques émergentes en déficience intellectuelle: Participation plurielle et nouveaux rapports 2002
Priver ou privatiser la vieillesse ?: entre le domicile à tout prix et le placement à aucun prix 2002
Problèmes sociaux – Tome I: Théories et méthodologies 2001
Problèmes sociaux – Tome II: Études de cas et interventions sociales 2001
Problèmes sociaux: Tome III. Théories et méthodologies de la recherche 2007
Problèmes sociaux: Tome IV. Théories et méthodologies de l’intervention sociale 2007
Professionalität in der Kindheitspädagogik: Aktuelle Diskurse und professionelle Entwicklungsperspektiven 2020
Promoting Family Wellness and Preventing Child Maltreatment: Fundamentals for Thinking and Action 2001
Protecting Children, Creating Citizens: Participatory Child Protection Practice in Norway and the United States 2020
Proximités: Lien, accompagnement et soin 2009
Psychiatric Casualties: How and Why the Military Ignores the Full Cost of War 2021
The Radical Bookstore: Counterspace for Social Movements 2021
Radical Hope: Poverty-Aware Practice for Social Work 2020
Réalités masculines oubliées 2019
Reassessing Attachment Theory in Child Welfare 2020
Rechte Verhältnisse in Hochschule und Gesellschaft: Rassismus, Rechtspopulismus und extreme Rechte zum Thema machen 2021
Religious and Spiritual Aspects of Human Service Practice 1999
Responding to Youth Crime in Canada 2004
Saberes aplicados, comunidades y acción colectiva: Una introducción al trabajo comunitario 2010
Schwierige Fälle – konfliktträchtige Entscheidungen: Fachkräftekonflikte als Tabuthema der Jugendhilfe 2018
The Settlement House Movement Revisited: A Transnational History 2021
Sex-Positive Social Work 2020
Shame and Social Work: Theory, Reflexivity and Practice 2020
Social Media and Social Work: Implications and Opportunities for Practice 2020
Social Welfare and Social Work in Southern Africa 2021
Social Work and the COVID-19 Pandemic: International Insights 2020
Social Work Education: Voices from the Asia Pacific 2013
Social Work: Past, Present and Future 2020
Sozialarbeitswissenschaftliche Forschung: Einblicke in aktuelle Themen 2008
Sozialarbeitswissenschaftliche Geschlechterforschung: Methodologische Fragen, Forschungsfelder und empirische Erträge 2020
Sozialpädagogische Perspektiven auf die Ganztagsbildung: Professionelle Handlungsmöglichkeiten und sozialstrukturelle Spannungsfelder 2020
Sozialraumentwicklung unter den Bedingungen von Behinderung und Alter 2021
Spreading Protestant Modernity: Global Perspectives on the Social Work of the YMCA and YWCA, 1889–1970 2021
Stärken neu denken: Die Kunst der stärkenfokussierten Zielarbeit in sozialen Handlungsfeldern 2019
Succeeding Together?: Schools, Child Welfare, and Uncertain Public Responsibility for Abused or Neglected Children 2017
Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz. jetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz Libro 1: Comunidades campesinas en Colombia: contextos de guerra y sujetos de reparación colectiva 2020
The Tales that Bind: A Narrative Model for Living and Helping in Rural Communities 2015
Teilhabe und Raum: Interdisziplinäre Perspektiven 2020
Teilhaben und Beteiligen auf Quartiersebene: Aufbau von Partizipationsstrukturen mit älteren Menschen 2019
The Tensions between Culture and Human Rights: Emancipatory Social Work and Afrocentricity in a Global World 2021
Teoría y práctica de la sistematización de experiencias 2018
Théorie et pratiques en organisation communautaire 1991
Transformations de l’intervention sociale: Entre innovation et gestion des nouvelles vulnérabilités ? 2007
Trapped in a Maze: How Social Control Institutions Drive Family Poverty and Inequality 2021
Travailler dans le communautaire 2003
Umkämpfte Zivilgesellschaft: Mit menschenrechtsorientierter Gemeinwesenarbeit gegen Ideologien der Ungleichwertigkeit 2021
Understanding the Social Economy of the United States 2015
Visitors at the End of Life: Finding Meaning and Purpose in Near-Death Phenomena 2020
Vivre son enfance au sein d’une secte religieuse: Comprendre pour mieux intervenir 2008
Vivre une expérience de soins à domicile 2003
What is the Future of Social Work? 2019
Why Theatre Matters: Urban Youth, Engagement, and a Pedagogy of the Real 2014
Wissenstransfer in Professionen: Grundlagen, Bedingungen und Optionen 2014
Wörterbuch Rekonstruktive Soziale Arbeit 2015
Youth Work: An Institutional Ethnography of Youth Homelessness 2014